آقای Zhao Changlong معاون اجرایی مرکز آموزش طب سوزنی بین المللی پکن
معاون استادی ، مدرک لیسانس
بین سالهای 1971-1981 : تکنسین گروه تحقیقات مورفولوژی طب سوزنی ، انستیتو طب سوزنی و موکساباسیون
بین سالهای 1985-2008 : دپارتمان علمی و آموزشی ، انستیتو طب سوزنی و موکساباسیون. در همین حال ، مدیریت آموزشی در دانشکده مداوم طب سوزنی ، انستیتو طب سوزنی و موکساباسیون ، آکادمی علوم پزشکی چین
از سال 2008 تا کنون : معاون اجرایی ، مدیر بخش داخلی مرکز آموزشی بین المللی طب سوزنی پکن ، انستیتوی طب سوزنی و موکساباسیون ، آکادمی علوم پزشکی چین